Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

woolska
Ja nie boję się kobiet. Ja boję się Ciebie. Ja boję się tych sekund.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
7565 b024

April 26 2015

woolska
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost
woolska
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
woolska
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
woolska
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viajobi jobi
6384 cb68 600
Reposted fromwonders- wonders- viajobi jobi
0719 b0d1
Reposted fromstrangeite strangeite viaCoriLiar CoriLiar

April 19 2015

5329 0097
5348 2dba 600

April 14 2015

woolska
8145 3acf
Reposted fromwetryagain wetryagain viajobi jobi
woolska
6652 5d6c 600
Reposted fromjobi jobi

April 13 2015

5391 b20a

April 12 2015

woolska
7725 f696
woolska
woolska
woolska
woolska
7299 ed54
Reposted fromloverdose loverdose vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl